3/4 Sleeve Blazer.

3/4 Sleeve Blazer

  • Body:  100% Polyester

    Lining:  100% Polyester

  • V-DS1197